Nagradni natječaj

Pravila natječaja "Osvoji putovanje party vlakom u Beograd za dvije osobe"


100posto
02.04.2018.16:40
Pravila natječaja "Osvoji putovanje party vlakom u Beograd za dvije osobe"
Promo

100posto
02.04.2018.16:40

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

Zagreb, 01. listopada 2018. godine

PRAVILA  NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

 „Osvoji putovanje party vlakom u Beograd za dvije osobe“

 

 

1.  Predmet Pravila

1.1.         HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Osvoji putovanje party vlakom u Beograd za dvije osobe“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog portala www.100posto.hr.

1.2.         Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 02.10.2018. godine na portalu www.100posto.hr

 

2.  Nagradni natječaj

2.1.1.       Nagradni natječaj organizira se na portalu www.100posto.hr u razdoblju od 02.10.2018. do 10.10.2018. godine.

2.2.             Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji portala 100posto.hr koji se prijave od 02.10. do 10.10.2018.g. do 12 sati putem prijavnice koja će se nalaziti na portalu www.100posto.hr i pošalju svoje podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail) i odgovore na nagradno pitanje „Zašto želiš osvojiti putovanje i koga bi poveo sa sobom?“

2.3.             Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media d.o.o. Između dostavljenih odgovora na postavljeno pitanje žiri će prema kriteriju originalnosti izabrati 1 dobitnika. Odluka žirija je konačna.

2.4.             Ime i prezime dobitnika nagrade po izboru žirija biti će objavljeno na portalu www.100posto.hr dana 11.10.2018.g.

2.5.             Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

-          1x putovanje party vlakom u Beograd za 2 osobe  u razdoblju od 19. do 21.10.2018.g., što uključuje: - prijevoz Party vlakom na relaciji Zagreb- Beograd- Zagreb

                  -  prijevoz autobusom u Beogradu na relaciji kolodvor-smještaj-kolodvor

                  -  2 noćenja

                  -   razgled grada sa lokalnim vodičima

                  -   usluga pratitelja grupe tijekom cijelog putovanja, organiziran razgled grada,  

                      troškovi organizacije putovanja

2.6.             Odgovori na nagradno pitanje koji pristignu bez podataka o sudionicima nagradnog natječaja smatrat će se nevažećim.                                                         

 

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1.         Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji portala www.100posto.hr U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2.       Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3.         Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

                                                          4.  Preuzimanje nagrade

4.1.        Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obavješten o osvajanju nagrade kao i putem telefona, te će biti obavješten o terminu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati dana 11.10.2018.g. na e-mail adresu s koje je poslana prijava za nagradni natječaj, a koja je zabilježena u sustavu Priređivača.

4.2.        Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.

4.3.        Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 3 dana od primitka Obavijesti, Priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti pisanim putem te mu odrediti dodatni rok od 2 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi na nju pravo.

4.4.        Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.5.        Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

                                       5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1.         Podatke iz točke 2.2. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i

                radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2.         Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni

5.3.         Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu

 ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju

zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne

 podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i

 uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u

skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o

sljedećem:

-       Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

-       Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939;

-       U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

-       Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

-       Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

-       Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4.         Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog

                marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5.         Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se

                odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb,

                Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939.

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih

podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na

sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

5.6.         Ukoliko Sudionik u prijavi na nagradni natječaj, na za to predviđenom mjestu, da suglasnost

 za ustupanjem svojih osobnih podataka Sponzoru nagradnog natječaja, Priređivač će

postupiti u skladu s privolom Sudionika.

Neovisno o stavku 1., ukoliko Sudionik u prijavi na nagradni natječaj označavanjem

dodijeljenog polja, uskrati suglasnost za ustupanjem svojim osobnih podataka Sponzoru

 nagradnog natječaja, Priređivač će postupiti u skladu s iskazanom voljom Sudionika i neće

ustupiti podatke Sponzoru nagradnog natječaja.

Ukoliko Sudionik u prijavi za nagradni natječaj ne izrazi svoju volju označavanjem dodijeljenih

polja, smatrat će se da je isti uskratio suglasnost za ustupanjem svojih podataka sponzoru

nagradnog natječaja, te se isti neće ustupiti.

Po ustupanju podataka Sponzoru nagradne igre, Priređivač i s njime povezana društva više

nemaju nadzor nad daljnjom obradom podataka od strane Sponzora, te je o detaljima

obrade potrebno kontaktirati Sponzora.

 

                                                                     6. Troškovi

6.1.         Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2.         U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

 

7.  Posebne situacije

7.1.         Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

 

8.  Rješavanje sporova

8.1.       Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2.       Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

9. Stupanje na snagu

9.1.         Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.100posto.hr dana 02.10.2018.g.

9.2.         Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

 

HANZA MEDIA  d.o.o.

Marko Smetiško, predsjednik uprave

Ana Hanžeković, članica uprave

Pravila nagradnog natječaja

party vlak

newsletter

Prijavite se na Newsletter